BV Endura - DS Mobile C-arm

BV Endura - DS

Mobile C-arm

Ideal for general fluoroscopy and vascular specialization, the Diamond Select BV Endura helps you visualize dynamic images in surgery. This versatile system offers many beneficial features that are designed to enhance your workflow.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*