FlexVision XL for Allura Display screen

FlexVision XL for Allura

Display screen

See tiny details of complex cardiovascular anatomy more easily with Philips FlexVision XL large, full-color 58"- LCD display for the interventional suite. It lets you flexibly view multiple images from different sources, for specific interventions.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*