CT TrueView Facilitate 3D visualization in Percutaneous Coronary Intervention

CT TrueView

Facilitate 3D visualization in Percutaneous Coronary Intervention

Utilizing integrated Cardiac CTA to achieve optimal view planning, lesion estimation and 3D vessel assessment for complex vessels and lesions prior to procedure. During the intervention, CT Trueview fuses 3D model of coronaries on X-ray images offering robust anatomical roadmap.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*