Panorama HFO 1.0T - DS MR System

Panorama HFO 1.0T - DS

MR System

The Panorama HFO 1.0T Diamond Select helps you to do more in every way. Fast exams, a wide application range, and superb workflow are just some of the results. Exceptional quality in challenging applications, across virtually all patients.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*