Pinnacle³ Model-based Segmentation

Drag and drop organ modeling enhances workflow

Product number:

NOCTN139

Contouring of organs and anatomy is made easier with Model-based Segmentation. Just drag and drop anatomical templates onto patient image data. MBS automatically adapts it to fit your patient's organs, saving you precious time.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*