Pinnacle³ SmartArc

The speed of VMAT delivery. The excellence of Pinnacle³.

The integrated SmartArc module provides the tools to create rotational intensity-modulated radiation therapy (IMRT) plans. For flexibility, precision, and efficiency.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*