Clinical applications selector

pCASL

MR Clinical application

pCASL (pseudo-Continuous Arterial Spin Labeling) enables you to visualize brain perfusion and functional physiology in a non-contrast manner with low distortion* and full brain coverage.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
  • * Due to compatibility with dS SENSE