Philips Monitor Mounting Solutions

IntelliVue MX500/MX550 Dräger Fabius Tiro Anesthesia Machine

Mounting Solution

Learn more about the options available to mount the IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550 patient monitoring system on a Dräger Fabius Tiro anesthesia machine.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
Features
Dräger Fabius Tiro Mounting Kit || 1
Dräger Fabius Tiro Mounting Kit

Dräger Fabius Tiro Mounting Kit

GCX P/N: AG-0018-19 Kit includes: 12" (30.5 cm) M series pivot arm with down post for Flexible Module Server (FMS). Allows lateral positioning and swivel adjustments. Cable management features include a cavity below the arm with cable covers and a "pass-through" channel slide; 10.5" (26.7 cm) Tiro top plate with channel; horizontal mount; 6" (15.2 cm) down post.

Contact information:

GCX Corporation
3875 Cypress Drive
Petaluma, CA 94954
Email: sales@gcx.com
URL: http://www.gcx.com/philips
Ph: 707.773.1100, 800.228.2555
Fax 707.773.1180