iE33 xMatrix - DS Ultrasound system

iE33 xMatrix - DS

Ultrasound system

The iE33 is a quantitative echo system that has changed the way echo exams are performed. Intelligent design and intelligent control are combined to bring you revolutionary clinical performance and workflow.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*