Ultrasound

iU22 xMATRIX

Ultrasound system

Product number:

795050

The iU22 ultrasound system gives you exceptional image quality, ease of use, automatic quantification, and throughput to help you address the challenges you face in your vascular lab.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*