1

Philips PerfectCare Steam iron GC3929/60 2600 W 45 g/min continuous steam 200 g steam boost SteamGlide Plus soleplate

GC3929/60

Philips PerfectCare Steam iron GC3929/60 2600 W 45 g/min continuous steam 200 g steam boost SteamGlide Plus soleplate

GC3929/60

Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

Philips PerfectCare Steam iron GC3929/60 2600 W 45 g/min continuous steam 200 g steam boost SteamGlide Plus soleplate

Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

Philips PerfectCare Steam iron GC3929/60 2600 W 45 g/min continuous steam 200 g steam boost SteamGlide Plus soleplate

Hướng dẫn và tài liệu

Tìm kiếm

Tìm kiếm trong phạm vi sản phẩm này

Tìm trung tâm bảo hành