1

Philips Series 5000 2-in 1 Air dehumidifier DE5205/30 Dehumidify up to 25L/Day* Particles CADR* 270m³/h Purify ONLY Mode Numerical display

DE5205/30
Tìm hỗ trợ cho sản phẩm này

Philips Series 5000 2-in 1 Air dehumidifier DE5205/30 Dehumidify up to 25L/Day* Particles CADR* 270m³/h Purify ONLY Mode Numerical display

DE5205/30
Tìm hỗ trợ cho sản phẩm này

Tìm kiếm

Tìm kiếm trong phạm vi sản phẩm này

Tìm trung tâm dịch vụ