Thông số kỹ thuật

 • Thi?t k? và hoàn thi?n

  Ch?t li?u
  kim lo?i
  Màu s?c
  tr?ng
 • Tính năng khác/ph? ki?n đi kèm

  Công t?c ngay trên s?n ph?m
 • Kích thư?c và tr?ng lư?ng s?n ph?m

  Chi?u cao
  33,4  cm
  Chi?u dài
  18  cm
  Chi?u r?ng
  16,7  cm
  Tr?ng lư?ng th?c
  2,100  kg
 • Thông s? k? thu?t

  M?ng lư?i đi?n
  • D?i 220 V - 240 V
  • 50-60 Hz
  S? bóng đèn
  1
  Đui/đ?u g?n
  E27
  Công su?t bóng đèn đi kèm
  không có bóng đèn đi kèm
  Công su?t t?i đa c?a bóng đèn thay th?
  28 W
  LED
  Không
  M? IP
  • IP20
  • b?o v? ch?ng l?i nh?ng v?t l?n hơn 12,5 mm
  • không có kh? năng ch?ng nư?c
  L?p b?o v?
  II - cách đi?n hai l?p
 • D?ch v?

  B?o hành
  1 năm
 • Kích thư?c và tr?ng lư?ng đóng gói

  Chi?u cao
  32,8  cm
  Chi?u dài
  19,3  cm
  Chi?u r?ng
  18,3  cm
  Kh?i lư?ng
  2,269  kg
 • Nh?ng thông tin khác

  Đư?c thi?t k? đ?c bi?t cho
  Ph?ng khách và Ph?ng ng?
  Phong cách
  Đương đ?i
  Lo?i bóng
  Đèn đ? bàn

Các sản phẩm đã xem gần đây

Bạn có thể thích