Đèn đ? bàn

  Đèn đ? bàn

  Th? hi?n phong cách c?a b?n b?ng ánh sáng

  Máy khu?ch tán h?nh c?u xoay gi?a khung thép t?i gi?n. Có th? đi?u ch?nh trong b? m?t d?c lên đ?n 300°, chi?c đèn đ? bàn tương lai này đư?c thi?t k? đ? đ?t đ? linh ho?t t?i đa. Có s?n v?i màu vàng crom ho?c tr?ng. Xem tất cả lợi ích

Video

[trigger to render Video Gallery]

Hình ảnh

Th? hi?n phong cách c?a b?n b?ng ánh sáng

 • Thi?t k? đ? s? d?ng v?i bóng đèn ti?t ki?m năng lư?ng

  Thi?t k? đ? s? d?ng v?i bóng đèn ti?t ki?m năng lư?ng

  Bóng đèn ti?t ki?m năng lư?ng c?a Philips ti?t ki?m năng lư?ng hơn so v?i các ngu?n sáng truy?n th?ng, giúp b?n ti?t ki?m hóa đơn ti?n đi?n và b?o v? môi trư?ng.

 • Ti?t ki?m 80% năng lư?ng, so v?i ngu?n sáng truy?n th?ng

  Ti?t ki?m 80% năng lư?ng, so v?i ngu?n sáng truy?n th?ng

  Ti?t ki?m lên đ?n 80% năng lư?ng so v?i bóng đèn truy?n th?ng mà b?n đang s? d?ng. H?y b?t đ?u vi?c gi?m hóa đơn ti?n đi?n ngay bây gi? và tích l?y ti?n ti?t ki?m qua các năm.

 • Nhôm đúc mang đ?n ki?u dáng và c?m nh?n cao c?p

  Nhôm đúc mang đ?n ki?u dáng và c?m nh?n cao c?p
 • Có nhi?u màu ánh sáng khác nhau

  S?n ph?m có nhi?u màu s?c khác nhau đ? b?n d? dàng l?a ch?n phù h?p v?i thi?t k? n?i th?t c?a b?n.

 • T? do s?p đ?t

  S?n ph?m này phù h?p cho m?i không gian trong nhà

Xem tất cả Thông số kỹ thuật

Các sản phẩm đã xem gần đây

Bạn có thể thích