Thông số kỹ thuật

 • Thi?t k? và hoàn thi?n

  Ch?t li?u
  t?ng h?p
  Màu s?c
  tr?ng
 • Kích thư?c và tr?ng lư?ng s?n ph?m

  Chi?u cao
  3,7  cm
  Chi?u dài
  93,3  cm
  Chi?u r?ng
  7,3  cm
 • Thông s? k? thu?t

  M?ng lư?i đi?n
  D?i 220 V - 240 V
  S? bóng đèn
  1
  Đui/đ?u g?n
  G5
  Công su?t bóng đèn đi kèm
  không có bóng đèn đi kèm
  Công su?t t?i đa c?a bóng đèn thay th?
  21 W
  LED
  Không
  M? IP
  • IP20
  • b?o v? ch?ng l?i nh?ng v?t l?n hơn 12,5 mm
  • không có kh? năng ch?ng nư?c
  L?p b?o v?
  II - cách đi?n hai l?p
 • D?ch v?

  B?o hành
  1 năm
 • Nh?ng thông tin khác

  Đư?c thi?t k? đ?c bi?t cho
  Ph?ng khách và Ph?ng ng?
  Phong cách
  Đương đ?i
  Lo?i bóng
  Đèn tư?ng

Các sản phẩm đã xem gần đây

Bạn có thể thích