Chứng nhận sản phẩm

Bi?u tư?ng xanh c?a Philips

Bi?u tư?ng xanh c?a Philips

Các S?n Ph?m Xanh c?a Philips có th? gi?m chi phí, m?c tiêu th? năng lư?ng và khí th?i CO2. B?ng cách nào? Các s?n ph?m này đư?c c?i thi?n đáng k? v? tiêu chí thân thi?n v?i môi trư?ng, bao g?m: Hi?u su?t s? d?ng năng lư?ng, Đóng gói, Ch?t đ?c h?i, Tr?ng lư?ng, Tái ch? và rác th?i và Tu?i th? s? d?ng.

Các sản phẩm đã xem gần đây

Bạn có thể thích