Đèn ?p tr?n

  Th? hi?n phong cách c?a b?n b?ng ánh sáng

  Các b? đèn LED c?a Philips có ki?u dáng đ?p ph? kim lo?i lên các kh?i h?nh h?c đ? đ?t đư?c s? đơn gi?n v? t?o h?nh. V?i cách ch? tác Spartan g?i lên s? t? t?i và tinh x?o làm n?i b?t kh? năng th?m m? c?a gia ch?. Xem tất cả lợi ích

Video

[trigger to render Video Gallery]

Hình ảnh

Th? hi?n phong cách c?a b?n b?ng ánh sáng

 • V?t li?u cao c?p

  V?t li?u cao c?p

  S?n ph?m làm t? v?t li?u cao c?p đ?m b?o ch?t lư?ng.

 • D?ng s?n ph?m ph?i h?p nhi?u phong cách

  D?ng s?n ph?m ph?i h?p nhi?u phong cách

  D?ng s?n ph?m hoàn ch?nh bao g?m nhi?u phong cách thi?t k? s?n có cho b?n l?a ch?n.

 • Công ngh? LED tiên ti?n v?i th?i gian v?n hành dài

  Công ngh? LED tiên ti?n v?i th?i gian v?n hành dài
Xem tất cả Thông số kỹ thuật

Các sản phẩm đã xem gần đây

Bạn có thể thích